Český zahrádkářský svaz
ZO ORLIČAN, Hradec Králové 3, 500 03, IČO 68245769, číslo organizace 502075

 OSADNÍ ŘÁD

I.
Vznik a poslání zahrádkářské osady

1.        Zahrádkářská osada ČZS ZO Orličan, bří. Štefanů, 500 03 Hradec Králové,  Slezské Předměstí, IČO 68245769 (dále jen ZO Orličan) tvoří nedílný, společně oplocený, organizační a hospodářský celek pozemků jednotlivých zahrádek, které jsou ve vlastnictví členů osady a rovněž pozemků ve vlastnictví ZO Orličan. Vznikla usnesením členské schůze ZO Orličan dne 30. srpna 1980.

2.        Výstavba zahrádkářské osady ZO Orličan byla povolena Městským národním výborem v Hradci Králové rozhodnutím o umístění stavby č. 1702 ze dne 8. ledna 1982 vydaném pod č.j. ÚPA/3244/81/Jd 3341/81, které bylo nahrazeno územním rozhodnutím č. 4352 ze dne 21. května 2007, vydaném pod č.j. 37438/06/HA/Bo. 

3.        Celková plocha oplocených pozemků zahrnující 130 soukromých zahrádek členů ZO Orličan a současně plochy zpevněné, travnaté, zastavěné spolkovými budovami a vodní plochy a činí 5,4957 ha.

4.        Všem členům ZO Orličan slouží společné stavby a zařízení, zejména pak oplocení zahrádkářské osady, komunikace, parkoviště, sociální zařízení, čerpací stanice ATS s potrubním rozvodem užitkové vody, rozvod elektrické energie, provozní (skladová) budova a dětské hřiště.

5.        Na provoz, údržbu a případně obnovu zařízení, společných budov a komunikací v osadě jsou všichni členové ZO Orličan povinni ročně odpracovat stanovený počet brigádnických hodin a přispívat finanční částkou, které jsou dle potřeby schvalovány výroční členskou schůzí.

II.
Správa osady, členství v ZO Orličan

1.        Zahrádkářská osada ZO Orličan je spravována výborem, voleným na příslušné volební období na výroční členské schůzi. Výbor při správě osady vychází z těchto povinností a zásad:
Þ      
zajišťuje na základě přijatých usnesení řádný chod osady
Þ      
spravuje společná zařízení a majetek osady a zajišťuje jejich provozuschopnost a opravy
Þ      
vykonává organizační, propagační a kontrolní činnost
Þ      
hospodaří se svěřenými finančními prostředky ZO podle schváleného ročního rozpočtu v souladu s platnými předpisy
Þ      
dbá na dodržování Osadního řádu ZO Orličan
Þ      
vyřizuje stížnosti a návrhy jednotlivých členů osady a snaží se řešit smírnou cestou případné spory mezi zahrádkáři
Þ      
využívá svých pravomocí v případě hrubého a opakovaného porušování Osadního řádu nebo sousedského soužití
Þ      
postihuje členy osady, kteří neplní své pracovní a finanční povinnosti vůči ZO Orličan
Þ      
vede evidenci členů osady ZO Orličan, přijímá nové členy a svolává členské schůze ZO vyvěšením pozvánky na výroční členskou schůzi ve vývěsných tabulích osady minimálně měsíc před konáním členské schůze ZO
Þ      
v případě mimořádných okolností (povodně apod.) zabezpečuje úkoly, vyplývající ze situace a potřeb osady nebo se řídí nařízeními a instrukcemi orgánů městské správy.

2.        Členové výboru ZO Orličan, případně jimi zmocnění členové osady mají při kontrolní činnosti nebo v jiných, odůvodněných případech (oprava nebo kontrola vodovodního řádu, elektroměrů, nátěry a oprava oplocení apod.), přístup na soukromé pozemky všech členů osady. V ostatních případech jen po souhlasu nebo za přítomnosti vlastníka pozemku.

3.        Výbor ZO dává členům osady na vědomí potřebné informace o svých rozhodnutích, plánovaných akcích, úkolech a programu na členských schůzích nebo oznámením v informačních skříňkách. Povinností členů je tyto informace ve skříňkách pravidelně sledovat a řídit se jimi.

4.        Závažná rozhodnutí, týkající se jednotlivých členů, jim sděluje výbor písemně. Taktéž členové osady podávají svá důležitá sdělení výboru (stížnosti, připomínky, návrhy) písemnou formou. K projednání zvláště důležitých otázek mohou být jednotliví členové osady přizváni k jednání do schůze výboru.

5.        O přijetí nového člena rozhoduje, na základě písemné přihlášky, výbor ZO Orličan. Odvolacím orgánem je členská schůze. Podmínkou přijetí je složení vstupního příspěvku, který je v případě odchodu člena nevratný a rovněž písemný závazek, že člen bude dodržovat ustanovení Osadního řádu a plnit dané podmínky členství, především pak podílet se finančně i pracovně na chodu osady.

6.        Z důvodu evidence je každý vlastník zahradního pozemku povinen hlásit písemně výboru ZO veškeré vzniklé či chystané změny, tzn. změnu adresy bydliště, především pak oznámit prodej nebo pronájem pozemku, dále převod na rodinného příslušníka, či dědické řízení.

7.        Výbor ZO opatří a předá každému novému vlastníku pozemku na jeho náklady klíč od vrat a branek společných vchodů do osady. Vlastník pozemku nemá právo předávat klíč jiné, cizí osobě (kromě členů jeho rodiny).

III.
Užívání zahrádek

1.        Zahradní pozemky mohou být využívány pouze k zahrádkářským a rekreačním účelům. Vlastníci pozemků v osadě včetně rodinných příslušníků a hostů se musí zdržet všeho, co by ohrožovalo zdraví či majetek ostatních členů osady nebo čím by rušili a omezovali výkon jejich práv, zvláště pak narušovali sousedské soužití a sousedská práva.

2.        Při výsadbě stromů je nezbytné na zahradních pozemcích postupovat tak, aby stromy a keře, zvláště vysokorostoucí, neměly záporný a škodlivý vliv na okolní pozemky, nenarušovaly užitnost sousedních zahrádek a sousedské soužití.

3.        Výsadba ovocných stromů, jehličnanů a okrasných keřů při hranicích sousedních pozemků by měla být prováděna po dohodě s vlastníkem sousedního pozemku. Především se zahrádkáři musí řídit následujícími zásadami:
Þ      
ovocné stromy (polokmeny, čtvrtkmeny i zákrsky) a vysoké okrasné keře a jehličnany musí být vysazovány ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od hranic pozemku. U ovocných stěn nesmí jejich výška přesahovat 3 m
Þ      
bobuloviny, maliníky a ostružiny včetně nízkých okrasných keřů je možno vysazovat ve vzdálenosti nejméně 1 m od hranice zahradního pozemku

4.        Rozhradí mezi jednotlivými zahradními pozemky mohou být provedeny obrubníky nebo, po dohodě mezi sousedy, společným chodníčkem, eventuelně živým plotem, přičemž výška nesmí přesáhnout 60 cm

5.        V případě chovu včel musí být úly umístěny na vhodném místě tak, aby včely při výletu neobtěžovaly a neohrožovaly zahrádkáře na sousedních pozemcích.

6.        V případě chovu drobného hospodářského zvířectva (králíci, slepice apod.) na zahradních pozemcích je nutné zajistit, aby tento chov neobtěžoval a neohrožoval zahrádkáře na sousedních pozemcích.

IV.
Umístění a projektová příprava stavby 

1.        Osadou Orličan prochází stávající veřejný vodovodní řad DN 800 L, který je v provozování Královéhradecké provozní a.s. Je nutné respektovat ochranné pásmo uvedeného vodovodního řadu, které je 2,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. V ochranném pásmu se nesmějí umísťovat pevné stavby, nebo jiná zařízení, která by omezovala přístup k vodovodnímu řadu, nesmějí se vysazovat trvalé porosty, umísťovat skládky, atd. Terénní úpravy je možno provádět jen s písemným souhlasem provozovatele předmětného vodovodního řadu. V případě poruchy vodovodního řadu musí být jeho provozovateli neprodleně umožněn vstup na pozemek stavby zahrádkářského kolonie. Oplocení stavby zahrádkářské kolonie musí být v místě křížení s vodovodním řadem rozebíratelné.

2.        V areálu zahrádkářského kolonie se nachází plynárenské zařízení – VTL plynovod. Je nutné respektovat ochranné pásmo uvedeného plynárenského zařízení. Při provádění jakékoli stavební činnosti a úprav terénu v ochranném pásmu plynárenského zařízení, nesmí dojít k porušení tohoto zařízení. Před zahájením stavebních prací je nutno plynárenské zařízení vytyčit. VTL plynovod nesmí být zaplocen, oplocení může být provedeno nejblíže 2,0 m od vnějšího líce potrubí VTL plynovodu, a to bez pevných základů.

3.        V případě likvidace vzrostlé zeleně v osadě bude požádán Magistrát města Hradec Králové odbor životního prostředí o vydání povolení ke kácení dřevin.

4.        Veškeré stavební úpravy budou prováděny bez jakéhokoliv i dočasného dotčení všech majitelů a uživatelů sousedních nemovitostí. Veškeré plochy narušené výstavbou budou uvedeny do původního stavu.

5.        Každá stavba, zařízení, terénní úpravy budou projednány v řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění.

6.        Jednotlivé stavby zahradních chat, jejich změny, stavební úpravy a udržovací práce musí být navrženy v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Jejich rozsah bude konzultován na odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

7.        Vzájemný odstup zahradních chat je nutno uvažovat 10,0 m. Odstup chaty od hranice sousedních pozemků je nutno uvažovat 2,0 m.

8.        Jakákoliv stavební činnost na pozemcích v ZO Orličan musí být předem projednána s odborem životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

V.
Územní plán a využití území

1.        ZO Orličan je v územním plánu města Hradec Králové zahrnuta do funkčních ploch „plochy zahrádkářských osad“. Jako hlavní využití území jsou v této funkční ploše přípustné stavby pro individuální rekreaci – zahrádkářské chaty.

VI.
Práva a povinnosti vlastníků zahrádek

1.         Členové ZO Orličan mají zejména tato práva:
Þ      
účastnit se schůzí a na nich hlasováním rozhodovat o závažných otázkách (roční rozpočet a úkoly ZO, výše účelového příspěvku a pracovní povinnosti apod.)
Þ      
předkládat návrhy a podněty, týkající se chodu osady
Þ      
podávat stížnosti a požadovat vysvětlení k otázkám řízení a rozhodování výboru ZO
Þ      
být volen za člena výboru, revizora účtů
Þ      
účastnit se na požádání jednání výboru a být přítomen projednávání otázek, které se ho týkají

2.        Členové ZO Orličan jsou zejména povinni:
Þ      
dodržovat ustanovení tohoto Osadního řádu
Þ      
účastnit se prací na údržbě společných zařízení podle usnesení členské schůze, sledovat a respektovat oznámení výboru na vývěsných tabulích
Þ      
podílet se finančně na chodu osady a ve stanovené lhůtě platit poplatky, stanovené usnesením členské schůze, včetně platby za spotřebovanou elektrickou energii
Þ      
udržovat pozemek v řádném stavu při dodržení hygienických předpisů
Þ      
při osazování zahradního pozemku stromy a keři dodržovat podmínky stanovené tímto Osadním řádem
Þ      
respektovat sousedská práva ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku, nerušit okolí nadměrným hlukem, kouřem, prachem a pachy a dodržovat hygienické předpisy
Þ      
zamykat branky a brány

3.        V areálu zahrádkářské osady ZO Orličan není dovoleno:
Þ      
nechat volně pobíhat psy. Vlastníci psů vodí v areálu zvířata na vodítku a jsou povinni uklízet  jejich výkaly 
Þ      
používat veškeré střelné zbraně včetně vzduchovek
Þ      
využívat veřejné komunikace ke hrám
Þ      
využívat veřejné komunikace k parkování vozidel 
Þ      
jezdit nákladními i osobními auty a traktory po vnitřních komunikacích. Výjimka je povolena v případě dovozu či odvozu materiálu za podmínek, že bude dodržena rychlost max. 20 km/hod. a bude použita nejkratší možná trasa. Řidič, případně zahrádkář – objednatel dopravy, zodpovídá za bezpečný provoz. V případě, že bude provozem vozidla poškozena komunikace nebo jiný majetek, řidič či objednatel dopravy na své náklady škodu neprodleně odstraní
Þ      
provádět jakékoliv opravy nebo mytí veškerých dopravních prostředků v prostorách osady
Þ      
používat ke hnojení čerstvé a nezkompostované fekálie, a to jak v tekutém tak pevném stavu
Þ      
skladovat materiály nesouvisející se zahrádkářskou, rekreační činností nebo výstavbou
Þ      
provozovat hlučné činnosti (sekání, řezání apod.) o nedělích a o svátcích

4.        Nakládání s odpady a rovněž tak spalování dřevní hmoty a jakýchkoliv materiálů se řídí příslušnými vyhláškami a nařízeními Magistrátu města Hradec Králové.

VII.
Závěrečná ustanovení

Tento Osadní řád byl schválen výroční členskou schůzí dne 7. března 2008 a je závazný pro všechny vlastníky pozemků v areálu zahrádkářské osady Orličan, jejich rodinné příslušníky a pronajímatele těchto pozemků a plně nahrazuje Osadní řád vydaný dne 30. 6. 1994. O případných změnách a doplňcích tohoto Osadního řádu rozhoduje členská schůze.

V Hradci Králové dne 7. března 2008

 

Vladimír Svatoš, v.r.
                                                                                                                            předsedaSTANOVY
soubor ke stažení ve formátu *.doc
 


úvodvýborstanovyzápisyinformaceformulářeodkazy fotogaleriekontakt
© 2009